Finančné Transakcie a Platby


Priebeh a uskutočňovanie platieb na našich stránkach nie je možné z hľadiska ochrany o osobných údajoch a ich osobnú manipuláciu. Pokiaľ používateľ ma zámer si zakúpiť službu, ale aktivovať balíček služieb, tak musí najprv jeho osobnú požiadavku nahlásiť prevádzkovateľovi. Predložený obsah informácií, za ktorý používateľ sám zodpovedá je považovaná ako predmetná žiadosť. Za pravdivosť a vierohodnosť informácií, ktoré boli prevádzkovateľovi na tento účel predložený zodpovedá používateľ sám osobne. Postupy a priebeh obchodnej výmeny a uskutočnenie peňažnej odmeny za poskytnuté služby sú obsiahnuté v jednotlivých sekciách jednotlivo ako vysvetlenie a oboznámenie sa o produktoch a poskytovaných službách.1. Finančný Poplatok za Poskytované Služby

Prevádzkovateľ je zodpovedný zabezpečiť požadované množstvo informácií o to hlavne vtedy, keď sa jedná o využitie poskytovaných služieb. Prevádzkovateľ alebo tá istá osoba, ktorá informácie poskytuje používateľovi, musí žiadateľa dobre informovať o postupe a možnostiach, ktorými je možné finančný poplatok uhradiť a rovnako tak aj určiť presnú dobu a dĺžku trvania poskytovanej služby.

Prevádzkovateľ je opravné povinný poskytnúť informácie používateľovi na základe jeho prejaveného záujmu o poskytovaných službách, ale nemôže a nie je oprávnený k presviedčaniu, nabadaniu jeho využitia alebo iným spôsobom motivovať používateľa k jeho okamžitej úhrade. Používateľom sa ďalej rozumie a považuje osoba alebo jednotlivec, ktorí prejavili záujem o využitie poskytovaných služieb, a to za účelom jeho vlastné využitia a potreby v rozvojovej činnosti.

Prevádzkovateľ, administrátor alebo správca webovej stránky nemôže a nikdy nebude vyžadovať uhradenie finančného poplatku od používateľa, a to len do posial, pokiaľ on sám nato nevyjadril súhlas alebo jeho vlastný záujem nebol totožný s pokytovanými službami. Zámer tejto požiadavky sa vzťahuje na všetky poskytované služby, ktoré sú propagované na stránkach SUPERPOBYT Travel


2. Finančný Poplatok za Marketingové Služby

Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi jeho vlastný záujem o využitie služieb prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo na základe telefonického rozhovoru. Následne obidve strany si vzájomne prekonzultujú a dohodnú podmienky jeho využitia, a to vrátane jeho aktivácie, ktorý je stanovený na jeho osobný účel a rozvoj.

Poskytovanie marketingových služieb sa posudzuje na základe osobnej požiadavky používateľa a to aj vrátane finančného poplatku sa uhrádza jednotlivo a priamo na účet poskytovateľa, pokiaľ sa obidve strany nedohodli inak. Transakcie a úhrady spojené s poskytovaním služieb musia byť relevantné spojené so službami, ktoré poskytuje prevádzkovateľ na jeho osobné využitie a rozvoj používateľovi, a to len v takom prípade, pokiaľ žiadateľ on sám osobne požiadal a vyjadril svoj osobný súhlas v požadovanej veci.


3. Finančný Poplatok za Rezerváciu Ubytovania

Prevádzkovateľ, administrátor alebo správca webového rozhrania na SUPERPOBYT Travel nie je oprávnený narábať s finančným poplatkom osoby, ktorá prejavila záujem o ubytovacie služby a rovnako nemé oprávnenie si na túto odmenu ani nárokovať. Takáto požiadavka musí byť priamo konzultovaná s prevádzkovateľom poskytovaných služieb, ktorý ich sám ponúka širokej verejnosti za účelom ich osobného využitia a napredovania v rozvoji.

Prevádzkovateľ, administrátor alebo správca je len oprávnený vykonať bezpečnostné opatrenia, ktoré pomôžu overiť pravosť informácií a na ktoré môžeon sám použiť všetky dostupné prostriedky na eliminovanie spamových správ, alebo inak nežiaducich informácií, ktoré by mohli viesť k poškodzovaniu jednotlivca alebo obchodného mena spoločnosti. Prevádzkovateľ, administrátor alebo správca je ďalej ako zodpovedná osoba povinný pomáhať a chrániť záujmy poskytovateľa služieb a rovnako tak aj poskytované služby s nimi na tento účel spojené a to vrátane poskytovania a predaja informácií tretím stranám.

Ďalej platí, že osoba, ktorá vykonáva dozor nad obsahom správ, ktoré boli spracované v online formulári si môže overiť zdroj informácií prostredníctvom elektronické posty, telefonického rozhovoru alebo inou komunikačnou formou priamo u žiadateľa. Osoba, ktorá tento dozor vykonáva nie je oprávnená požadovať iný zdroj informácií okrem tých, ktoré boli obsiahnuté v online formulári. Ak zdroj informácií nebol dostatočný alebo úplný môže nasledovnú informáciu považovať, ako správu so spamovým obsahom a rovnako môže vykonať likvidáciu požadovaných informácií a to bez akéhokoľvek iného upovedomenia.


4. Upozornenie na Uhradenie Finančného Poplatku

Prevádzkovateľ, administrátor alebo správca, ktorý poskytuje služby je oprávnený upovedomiť používateľa o ukončení publikačného obdobia, ktoré je spojené s jeho prevádzkovaním. Informácie súvisiace s publikačným obdobím môžu byť predané len vo forme oznámenia a nemôžu obsahovať alebo požadovať iný zdroj alebo obsah informácií, ktorý nieje nijako inak relevantný s poskytovanými službami, ktoré on sám využíva pre jeho osobný účel a rozvoj.

Okrem tohto osobitného informačného oznámenia a ustanovenia, ktorý je pre tento účel prevádzkovateľ vypracovaľ, tak nevzniká ďalšia povinnosť a na základe daných ustanovení o finančnom poplatku.


5. Neoprávnené Vyžiadanie Finančného Poplatku

V rámci poskytovania služieb a činnosti, ktorá je spojená s prevádzkovaním služieb na portáli SUPERPOBYT Travel, má prevádzkovateľ, administrátor alebo správca výhradne zakázané požadovať, alebo iným spôsobom motivovať používateľa o vykonaní a uhradení finančného poplatku, pokiaľ on sám nato nevyjadril súhlas na základe jeho vlastnej iniciatívy.

Prevádzkovateľ, administrátor alebo správca je povinný iba informačné oznámiť používateľovi patričné zmeny, ktoré sú relevantné s jeho vlastnou publikáciou a poskytovanými službami. Naša spoločnosť ďalej nebude požadovať a zasielať informácie používateľovi o vykonaní alebo uskutočneného finančného poplatku, a to len do posiaľ pokiaľ sám používateľ nevyjadril záujem, alebo nevyjadril súhlas na jeho uskutočnenie, zámer spojený s jej samotnou realizáciov.

Táto požiadavka je relevantná aj pre zasielanie správ informačného charakteru, a to len doposiaľ pokiaľ správa prevádzkovateľa je vyhotovená tak, že sa najprv jedná o požiadanie a súhlas zaslania ponuky používateľovi alebo už on sám vyjadril svoj súhlas v predošlej komunikačnej forme, kde sa on sám stal žiadateľom.


6. Finančné Poplatky, Investicie a Dotácie Určené na Rozvoj

Za finančný poplatok sa považuje a rozumie aj samotná investícia a dotácia, ktorá je určená na rozvoj služieb a ich samotné poskytovanie širokej verejnosti. Prehodnotenie takejto činnosti je rovnako predmetom prehodnotenia na finančnej správe, kde platia všetky rovnoprávne ustanovenia spojené s právnou legislatívou Slovenskej republiky.

Ďalej sa poskytovateľ portálu SUPERPOBYT Travel zaväzuje, že neuverejní informácie, ktoré by boli v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej Republiky a bude pomáhať a chrániť záujmy použivateľov v rámci poskytovania služieb.