Uskutočňovanie Rezervácie


Vykonanie rezervácie na základe uskutočnenia pobytu u prevadkovateľa je možné vykonať viacerými možnými spôsobmi, a to len vtedy pokiaľ ste sa s prevádzkovateľom zariadenia ešte nemali možnosť stretnúť alebo inak zoznámiť. Možnosti a postupy o tom, ako správne postupovať pri rezervácií ubytovacieho zariadenia je zahrnutý v každej sekcii jednotlivo. Doporučujeme vám, aby ste sa o možnostiach patrične informovali a vybrali si vami najviac vyhovujúci a bezpečný spôsob komunikácie skôr, ako uskutočníte finančný poplatok za poskytované služby.

Naša spoločnosť a SUPERPOBYT Travel nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vznikli návštevníkom na portáli z titulu nedbanlivého použitia a zaobchádzania s informáciami, ktoré prevádzkovateľ sprístupnil používateľom, za účelom lepšieho oboznámenia a informovanosti o poskytovaných službách. Rezervácia služieb a finančný poplatok spojený s uskutočnovaním pobytu je výhradne osobná záležitosť a riešenie medzi žiadateľom a poskytovateľom ubytovacích služieb.1. REZERVÁCIA – Online Formulár

Používatelia a návštevníci našich stránok môžu rýchlo a ľahko využiť online formulár, ktorý je určený na zaslanie informačnej požiadavky o rezerváciu a uskutočnenie pobytu prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia. Všetky potrebné informácie obsiahnuté v online formulári sú predmetom rezervácie a konania žiadateľa a práve, preto je veľmi dôležité, aby ich obsah bol vierohodný a pravdivý. Požiadavka bude rovnako predmetom prehodnocovania, ktorú vykoná administrátor alebo správca webovej stránky, a to z dôvodu, aby sa preukázal požadovaný cieľ a zámer rezervácie, o ktorú sám používateľ požiadal za účelom ich osobného využitia.

Prevádzkovateľ, administrátor alebo správca webovej stránky si vyhradzuje právo prehodnotiť obsah informácií, ktorý zaslal používateľ prevádzkovateľovi za účelom využitia poskytovaných služieb v priestoroch ubytovacieho zariadenia. Samotné preverenie sa bude posudzovať na základe filtrovania spamového obsahu správy a v prípade, že sa preukáže pravosť relevantného obsahu informáciám a bude totožná s poskytovanými službami ubytovateľa, bude táto informácia predaná prevádzkovateľovi na jeho spracovanie, ktorý zodpovedá za ubytovacie zariadenie a služby s nimi spojené.


2. REZERVÁCIA – Telefonický Rozhovor

Používatelia a návštevníci webových stránok majú k dispozícii možnosť priameho telefonického kontaktu s prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia. Vďaka nasledovnej možnosti majú k dispozícií sa priamo kontaktovať na osobu alebo prevádzkovateľa, ktorý ponúkam ubytovacie služby verejnosti. Počas telefonického rozhovoru platia všetky patričné ustanovenia, na ktorých sa obidve strany dohodli.

Predmetom nasledovnej komunikácie je verbálny prejav žiadateľa medzi poskytovateľom ubytovacích služieb, ktorý je rovnako možné považovať ako zmluvné konanie obidvoch strán na dobu určitú, pokiaľ sa obidve strany zhodli a súhlasili s podmienkami.


3. REZERVÁCIA – Elektronickou Poštov

Používatelia a návštevníci webových stránok môžu ubytovateľa kontaktovať aj prostredníctvom emailovej správy, kde si môžu dohodnúť vzájomne podmienky a dojednať si tak aj úhradenie finančného poplatku za poskytované služby, na ktorých sa obidve strany vopred dohodli. Komunikácia uskutočnovaná prostredníctvom elektronickej komunikácie je vlastná zodpovednosť medzi používateľom a poskytovateľom ubytovacích služieb.


4. REZERVÁCIA – Priamo na Prevádzke

Ako poslednú možnosť voľby pre žiadateľa alebo používateľa, ktorí prejavili záujem o pobyt vo vybranom ubytovacom zariadení si tak môže dohodnúť a prekonzultovať všetky potrebné informácie priamo na prevádzke poskytovateľa služieb.

Žiadateľ je povinný sa dôkladne informovať o všetkých informáciách spojené s pobytom v ubytovacom zariadení, a to aj v rámci jeho vlastnej bezpečnosti skôr, ako vykoná úhradu finančného poplatku prevádzkovateľovi priamo na mieste.


5. REZERVÁCIA – Práva a Povinnosti SUPERPOBYT Travel

Naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ služieb SUPERPOBYT Travel nezodpovedá za škody, ktoré boli vzniknuté fyzickej alebo právnickej osobe počas konzultácie, verbálnej dohody, predčasnej finančnej platbe, zrušenie a záník rezervácie ale ani nijakými inými spôsobmi ovľivnovať požadovaný zámer a úkon konania, ktorý je výhradne predmetom osobitného jednania medzi žiadateľom a poskytovateľom ubytovacích služieb.

Okrem tohto osobitného informačného oznámenia a stanoveného ustanovenia, ktorý je pre tento účel administrátor alebo správca webovej stránky vypracoval, tak nevzniká ďalšia povinnosť v rámci obidvoch strán, na koľko sa jedná o priamu konzultáciu služieb medzi žiadateľom a poskytovateľom. Za vlastné konanie a konzultáciu spojenú s poskytovanými službami zodpovedá výhradne sám žiadateľ alebo používateľ, ktorý kontaktoval prevádzkovateľa s možnosťou a záujmom o pobyt v jeho ubytovacom zariadení.

Ďalej sa postupuje podľa platných a právnych predpisov Slovenskej Republiky a jej dodatok a prílohu môže tvoriť dokumentácia, ktorá ustanovuje všeobecné zmluvné podmienky a ochranu o osobných údajoch.